Kategorie:

Obowiązki pracodawcy i prawa pracownika

Avatar
Opublikowane przez Jarosław Nowak

W Polsce bardzo ważne miejsce wśród organizacji zajmują związki zawodowe. Związki zawodowe są organami chroniącymi pracownika. Ich głównym zadaniem jest obrona interesów zawodowych i materialnych oraz ochrona socjalna pracownika. Związki zawodowe zajmują się także sprawami emerytów i rencistów. Te organizacje pełnią bardzo ważną rolę w kontrolowaniu przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawców. Pracownikowi przysługuje szereg praw, na straży których stoją między innymi związki zawodowe. Jednym z najważniejszych praw pracownika jest prawo do równego traktowania i takiego samego wynagrodzenia za wykonywane obowiązki bez względu na płeć. Jakiekolwiek nierówności w tym względzie są dyskryminacją i podlegają karze. Przestępstwem jest również dyskryminacja pracownika ze względu na poglądy, wyznanie, pochodzenie etniczne czy orientację seksualną. Pracodawca ma ponadto obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Są one dość szczegółowo określone przez prawo pracy. Pracownik ma również prawo do wypoczynku oraz podnoszenia swoich kwalifikacji tak, aby móc osiągnąć awans zawodowy. W razie nieprzestrzegania przez pracodawcę podstawowych praw, które gwarantuje kodeks pracy, pracownik może skierować skargę do sądu i dochodzić swoich racji, a także zadośćuczynienia ze strony szefa.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz